Yrkesutbildning med språkstöd ger fler chans till ett yrke

I en konferenslokal i Göteborg har 80 personer från tio olika vuxenutbildningsanordnare samlats. Gemensamt för deltagarna är att de på olika sätt arbetar med yrkesutbildning med språkstöd och diskussionerna går höga när de pratar om kollegialt lärande, språklig utveckling och elevers behov. 

⁃ Jag tror inte att jag kommer gå tillbaka till att jobba med vanlig yrkesutbildning, om man nu kan kalla det så. Det ger så mycket att jobba med de här eleverna och se deras utveckling. Det är så häftigt när ett moment faller på plats hos en elev – man märker att det klickar till och de verkligen lär sig något, säger Sara Berg, en av deltagarna som är vård- och omsorgslärare.

Yrkesutbildning med språkstöd är en utbildningsform som gör det möjligt att lära sig svenska samtidigt som man lär sig ett yrke. Utbildningarna genomförs i nära samverkan med branschen och målsättningen är både att förkorta nyanländas tid från sfi-anmälan till egenförsörjning, men även att matcha behovet av utbildad personal till bristyrken på arbetsmarknaden.

Angelica Ivanetti, utbildningsamordnare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs stad, deltar vid utbildningstillfället. Många av de nyanlända eleverna hon möter tycker att yrkesutbildning med språkstöd är det bästa de upplevt i Sverige. Här tas de och deras drömmar på allvar och fokus ligger på att ta sig vidare i livet och bygga en karriär.

⁃ När våra elever är klara med sin utbildning får de en yrkestitel, yrkesidentitet, yrkeskultur och språkkunskap. De kan gå ut i arbetslivet och hitta ett naturligt sammanhang och det är något som vi alla behöver, säger Angelica Ivanetti.

Hon beskriver att många upplever de första sex månaderna på utbildningen som tuffa, men att det sedan brukar släppa. En av anledningarna till att utvecklingen ofta går fort är språkstödet som är integrerat i undervisningen. Med hjälp av studiehandledning på modersmål kan eleven tillgodogöra sig både yrkeskurser och svenska parallellt.

⁃ Det här är ett komplext koncept och vi är många som trevar för att hitta rätt. Därför är det viktigt att ses, utbyta erfarenheter och få med sig nya verktyg, säger Angelica Ivanetti.

Just erfarenhetsutbyte, diskussion och korta nerslag i forskningen är utgångspunkterna för dagens utbildning, det andra i en rad tillfällen som sker över ett års tid. Utbildningen arrangeras inom ramen för projektet InVäst. Vårens tema är kollegialt lärande och flera av lärarna på plats önskar att de på sina skolor hade bättre förutsättningar att samverka och arbeta utifrån kollegiala synsätt.

- Det räcker inte med att säga att det här är viktigt. Man måste visa det också genom att ge oss rätt förutsättningar, till exempel genom gemensam planeringstid. Våra chefer måste tydliggöra för all personal att detta arbete är viktigt och ska prioriteras, säger en svensklärare.

En skola som har fokuserat på att skapa former för samarbete och utveckling är ABF Vux i Göteborg. Utbildningsledaren Ewa Zajaczkowska berättar att skolan bland annat har en fast mötestid varje vecka som personalen kan använda för gemensam planering. Man arbetar även med dubbelbemanning för att skapa samarbete i klassrummet.

⁃ Vi försöker skapa ett helt paket med olika typer av insatser som ska hjälpa oss att nå utvecklingsmålen från olika håll, säger Ewa Zajaczkowska.

Ewa har även gjort dagens utbildning obligatorisk för hela personalgruppen, som ett sätt att visa att utvecklingsarbetet är prioriterat.

⁃ Vi är här främst för att få nya verktyg och lite mer kött på benen, så att vi kan ta nästa steg i arbetet. Vi ser fram emot höstens tillfälle som har fokus på bedömning, det är en svår fråga för många lärare. Men vi tror att ju mer man utvecklar sin undervisning och sin pedagogik, desto lättare blir det att arbeta med bedömning, säger Ewa Zajaczkowska.

Utbildningen fortsätter under hösten och våren 2019 med fokus på just formativ bedömning men även på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Utbildningarna består av workshops, erfarenhetsutbyte, korta genomgångar och kollegialt utvecklingsarbete - mellan träffarna provar deltagarna nya pedagogiska verktyg tillsammans och utvärderar sitt arbete.

Jenny Hostetter och Amir Fikic från GR leder utbildningen. Deras målsättning är att deltagarna ska känna att samarbetet mellan språk- och yrkeslärarna stärks och utvecklas genom utbildningen. En annan målsättning är att deltagarna ska bli inspirerade att testa nya undervisningsmetoder och att de får möjlighet att identifiera hinder och utmaningar i sitt arbete. Förhoppningen är att det ska skapas förutsättningar att lyfta dessa i respektive verksamhetens systematiska kvalitetsarbete för att leda till en utveckling som gynnar elevers lärande. 

Faktaruta InVäst
InVäst, integration i VästSverige syftar till att utveckla kvaliteten inom sfi-verksamheter och att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. InVäst ägs och drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund i samverkan med delregionerna Skaraborg och Halland. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden och pågår mellan 2016 och 2019.

 

Kontaktpersoner på GR:
Jenny Hostetter
Amir Fikic

Senast uppdaterad: 2018-05-17 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund