Du är här:


Lekstorpsskolan, Ljungviksskolan och Röselidsskolan, Lerum

Gråbos tre F-9-skolor arbetar utifrån en gemensam målbild för lärmiljön. Tillsammans har skolorna cirka 920 elever och sedan höstterminen 2018 deltar de i ett gemensamt delprojekt inom ramen för Plug Innan.

Om kommunen och skolorna

Gråbo är en tätort i Lerums kommun som tidigare haft stora sociala utmaningar. De senaste åren har skolorna i Gråbo genomgått stora förändringar. De nya F-9-skolorna Röselidsskolan och Ljungviksskolan invigdes i augusti 2012 och i samband med detta byggdes även Lekstorpsskolan om. Alla tre skolor fick ny organisation, nytt läraravtal och delvis nya lärare. Det återstår fortfarande utmaningar när det gäller en grupp elevers orosfrånvaro där Gråbos skolor ännu inte lyckats identifierat vad frånvaron beror på och vidare inte hittat rätt insatser. Den här orosfrånvaron har krupit ner i åldrarna de senaste två – tre åren och det finns några elever som skoldistanserat sig på vardera F-9-skola, vissa redan från årskurs 3.

Skolornas delprojekt

I delprojektets nulägesanalys lyfts flexibilitet och ett tillåtande klimat fram som styrkor, tillsammans med den samverkan som finns mellan skolorna. Denna samverkan har dock en baksida, främst för elever med behov av struktur och rutiner, eftersom den innebär att elever läser ämnen på de olika skolorna vilket gör att schemat ändras under läsåret. Skolpersonalen upplever även utmaningar när det kommer till att hjälpa elever med neuropsykiatriska funktionshinder på bästa sätt, samt en svårighet kopplad till att vissa vårdnadshavare signalerar att skolan inte är viktig.

Syfte och målsättning

Gråbo vill skapa en bra skola för elever som drabbas av psykisk ohälsa eller bristande ork och motivation och därför väljer att stanna hemma. Skolorna strävar efter att skapa en lärmiljö där eleverna får landa, synas, skapa, trivas och framförallt klara skolan. Arbetet i Plug Innan syftar till att få syn på avgörande faktorer i arbetet med att uppnå detta.

Skolorna upplever ett behov av att kartlägga och analysera det pågående arbetet med elever med hög frånvaro samt att systematisera detta arbete och hitta indikatorer som kan visa om rätt insatser görs.

Skolornas gemensamma och enskilda utvecklingsarbete

Den övergripande gemensamma satsningen handlar om att utveckla ett Early Warning System som ska möjliggöra att elever i riskzon upptäcks i ett tidigare skede. Eftersom det i nulägesanalysen framkommit att behoven hos de identifierade elevgrupperna på respektive skola skiljer sig åt, har det varit svårt att planera för enbart en gemensam projektidé. Därför finns lokala delprojekt på vardera skola som fokuserar på exempelvis utökning av pedagogers kunskap om extra anpassningar och åtgärdsprogram, utveckling av samverkan mellan arbetslag och elevhälsan, samt uppstart av så kallade reparationsgrupper för elever som saknar grundläggande kunskaper eller behöver stöd för att uppnå kunskapskraven.

Resultat såhär långt

Det systematiska arbetet som påbörjats har gett effekt på hur skolorna organiserar insatser, samt bidragit till ett förändrat tankesätt med ökad medvetenhet kring val av insatser och betydelsen av dokumentation och uppföljning. Tydligheten och likvärdigheten har ökat och elever och vårdnadshavare har gjorts mer delaktiga i ett tidigt skede.

Kontaktperson för delprojektet:
Cecilia Sandevad, cecilia.sandevad@lerum.se

Kontaktperson på GR:
Emma Dahl, emma.dahl@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund