Du är här:


Överenskommelse för EU-samverkan inom Göteborgsregionen

Inför EU:s programperiod 2014-2020 satsade både Göteborgsregionen (GR) och Göteborgs Stad på att förstärka sitt EU-arbete. Detta skapade förutsättningar för ett fördjupat samarbete för att utveckla och effektivisera arbetet i hela Göteborgsregionen.

Arbetet ledde fram till en överenskommelse för EU-samverkan mellan GR och Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad. Överenskommelsen beslutades i november 2014 och undertecknades i januari 2015. Mot bakgrund av detta fick det strategiska EU-arbetet inom GR ett ökat fokus.


Varför samverka kring EU-arbetet?
Överenskommelsen är resultatet av ett uttalat behov av stärkt samverkan kring EU-arbetet i GR:s 13 medlemskommuner. Den slår fast vikten av att vidareutveckla, fördjupa och effektivisera den täta samverkan som redan tidigare skett mellan kommunerna och GR på ett flertal områden.

Det fördjupade strategiska samarbetet ska beakta lokala, delregionala, regionala och nationella behov av utveckling och utgå från styrdokument som kommunerna har antagit, såsom Hållbar tillväxtlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Strukturbild för Göteborgsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och GR:s verksamhetsinriktninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Syftet är att stärka de områden där samarbetet skapar ett mervärde för GR:s medlemskommuner.

 

Vilka är de gemensamma utvecklingsområdena?

I överenskommelsen ingår att gemensamt utveckla följande områden:

  1. Strategiskt samarbete inom ramen för EU:s fonder och program
  2. Strategiskt påverkansarbete på EU-nivå
  3. Kompetensutveckling inom EU-området
  4. Samarbetspartners och nätverk i Europa
  5. Förhandsinformation i Bryssel
  6. Samverkan mellan GR:s EU-nätverk och Göteborgs stads EU-nätverk

Hur sker samarbetet?
GR ska bidra till att det internationella perspektivet integreras som en naturlig del i medlemskommunernas verksamheter. EU-samarbetet och diskussionerna genomförs inom ramen för GR:s etablerade nätverk. Arenor för dialog i samverkan har skapats i form av styrgrupp, arbetsgrupp och nätverksträffar kopplat till EU-överenskommelsen samt för att utveckla och kvalitetssäkra EU-relaterat arbete i kommunerna.

På GR finns personal med EU-kompetens på varje avdelning och viss del av varje tjänst är vikt för gemensamt EU-arbete på övergripande nivå. GR arbetar för att medlemskommunerna ska bli tydligare involverade i påverkansarbetet och öka förståelsen för den potential som ligger i gemensamt agerande i EU-arbetet. Detta sker i form av gemensamma utvecklingsprojekt där flera strategiska projekt har beviljats medel och startats upp, men även kring omvärldsbevakning och att stärka kunskapen på EU-området.

Överenskommelsen följs upp årligen i de politiska strukturerna i GR och Göteborgs Stad.

Vad har överenskommelsen bidragit till?
GR har fört en kontinuerlig dialog med olika nationella myndigheter och regionala aktörer som ansvarar för EU:s fonder och program för att öka medlemskommunernas förutsättningar för att ta del av EU-medel och stärka sitt utvecklingsarbete.

Genom överenskommelsen har även ett flertal aktiviteter genomförts med målsättning att leda till en mer långsiktig och strategisk samverkan. Bland annat har samordningen mellan GR och Göteborgs stad stärkts kring strategiska utvecklingsprojekt inom ramen för strukturfonderna. Under 2017 har detta bland annat mynnat ut i bifall av de EU-finansierade projekten GR Samsyvlänk till annan webbplats och HälsoGReppetlänk till annan webbplats med stöd från Europeiska socialfonden (ESF).

Därtill har GR och Göteborgs stad under 2017 samverkat kring bland annat ett
EU-handslaglänk till annan webbplats tillsammans med Västra Götalandsregionen för att utveckla EU-samverkan i regionen, ett gemensamt kommunikationsarbete under namnet EU-hösten kopplat till EU-toppmötet i Göteborg i november samt deltagande i dialoger om den framtida sammanhållningspolitiken.

 

Senast uppdaterad: 2018-11-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund