AKTUELLT ARBETE, MITT I LIVET


Vi arbetar med följande satsningar och projekt inom området Mitt i livet:

AllAgeHub

Forskning, utveckling och innovation för tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik. Just nu finslipas planerna på det nya forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub. 

CERA - Center of Education and Research on Addiction at the University of Gothenburg

CERA (tidigare FMB) är en centrumbildning vid Göteborgs universitet som arbetar med forsknings-, utvecklings- och utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk och beroende, med fokus på alkohol och narkotika.

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen ska underlätta en jämlik dialog mellan brukare och personal. Genom samtal i grupper ökar brukarens möjlighet till delaktighet och inflytande över sin vardagssituation. GR erbjuder utbildning i delaktighetsmodellen.

  1. Läs mer

EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborgsregionen

GR:s förbundsstyrelse har antagit en plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborgsregionen.

  1. Läs mer

Evidensbaserad praktik – särskild satsning på funktionsnedsättningsområdet

Nytt för 2013 är att den nationella satsningen på evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, även ska omfatta funktionsnedsättningsområdet.

Life filming – Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Kan film vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Detta prövas i ett projekt i Göteborgs Stad där FoU i Väst/GR har i uppdrag att följeforska.

Mobila fältteamet utvärderas

FoU i Väst utvärderar mobila fältteamets verksamhet som vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte själva kan ta sig till en mottagning.

Modig - Mer omsorg med digital teknik

Syftet med projektet Modig är att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgsregionen tillsammans med kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Mötesplats Funktionshinder

Mötesplats Funktionshinder är ett arrangemang för anställda inom verksamhetsområdet funktionshinder i GR:s 13 medlemskommuner. Dagarna syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesroller.

Mötesplats IFO

Mötesplats IFO är ett årligt återkommande och uppskattat arrangemang som bereder plats på scen för kommunernas egna verksamheter inom Individ- och familjeomsorg.

Parenting Young Children (PYC)

PYC är ett föräldrautbildningsprogram som vänder sig till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar.

Personal- och rekryteringsbehov i kommunal verksamhet i Göteborgsregionen

Den senaste sammanställningen publicerades våren 2017 och är en prognos för åren 2016-2026.

Social innovation i samhällsplanering

Vinnova har beviljat GR medel för att tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapa ett regionalt innovationslabb för att motverka boendesegregation.

Tidiga insatser för barn, unga och deras föräldrar i Lerums kommun

Lerums kommun ser över hur förebyggande insatser till barn, unga och föräldrar ska se ut i framtiden. Som ett led i detta utvärderar FoU i Väst/GR familjecentralen i Gråbo samt kartlägger det stöd som erbjuds idag. 

Utvärdering av F100

F100 är ett åtagande från fastighetsägare att via Fastighetskontoret i Göteborgs Stad tillsammans erbjuda lägenheter till personer med funktionsnedsättningar som också har behov av boendestöd eller andra insatser så som hemtjänst och personlig assistans.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) socionomprogrammet

GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, om den verksamhetsförlagda utbildningen för socionomer.

  1. Läs mer

Vård- och stödsamordning inom missbruks- och beroendeområdet

Partille kommun har under flera år systematiskt arbetat för att implementera arbetsmodellen Vård- och stödsamordning, som syftar till att samordna vård- och stödinsatser från kommunen och Västra Götalandsregionen. GR, FoU i Väst, har i uppdrag att undersöka och beskriva vad som är utmärkande för den här samordningen i Partille.

Senast uppdaterad: 2019-08-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund