Tillitsbaserat Ledarskap – ett tre dagars ledarskapsprogram

Nu öppnar vi upp anmälan för en ny omgång av detta populära ledarskapsprogram.

Tillitsbaserat Ledarskap är ett nytt ledarskapsprogram för den nya tidens offentliga organisationer. Programmet vänder sig till dig som vill vara med och utveckla ledarskap till en kollektiv kraft som på riktigt kan förändra och förbättra villkoren för alla som arbetar inom våra viktigaste samhällsfunktioner.


Ingen traditionell utbildning

Tillitsbaserat Ledarskap är ingen traditionell utbildning, det är en del av en växande rörelse som vill ta tillvara den inneboende kraften i våra offentliga organisationer.

Med Tillitsbaserat Ledarskap vill vi erbjuda Dig en möjlighet att utveckla och förbättra ditt och samtidens ledarskap.

Det handlar bland annat om:

  • att skapa och distribuera ledarskap (fördela ut ledarskapet i organisationen)
  • att skapa attraktivitet, meningsfullhet och glädje
  • att gå från att vara ensam ledare till vara en del i ett lag som tar ett gemensamt ansvar
  • att utveckla tillitsfulla relationer som leder till goda prestationer och verksamhetsresultat
  • att utveckla en djup förståelse för ditt sammanhang och dina personliga förutsättningar
  • att tillsammans med andra utveckla organisationskulturen till en framgångsfaktor.


"Alla människor vill göra ett gott jobb"

Tillitsbaserat Ledarskap utgår från grundsatsen att alla människor vill göra ett gott jobb och att alla människor har en äkta önskan att hjälpa andra. När samma människor finns i en organisation med hög detaljstyrning och kontroll tappar vi motivation och prestationen går ner. I Tillitsbaserat Ledarskap lär vi oss att bygga prestation och resultat genom tillit och samarbete.

Programmet är uppbyggt enligt tillitsdelegationens 7 principer för tillitsbaserad styrning och ledning.

För att säkerställa bästa effekt är även pedagogiken forskningsbaserad och grundad i Henry Mintzbergs beprövade metoder för ledarutveckling. I korthet går pedagogiken ut på att lära genom att tillsammans med andra reflektera över egna och andras erfarenheter. Till hjälp finns erfarna handledare inom tillitsskapande ledarskap och förändringspsykologi. Handledarna leder processen framåt och tillför nya perspektiv.


Efter avslutat program …

… har du formulerat och prövat dina ledningsprinciper för att öka tilliten och prestationen i din omgivning. Du har i samspel med andra ökat din förmåga att leda och skapa nytt ledarskap i ditt sammanhang.
Du är en viktig medskapare av ett hållbart ledarskap för samtidens offentliga organisationer.
Gruppstorlek; 10-20 personer, 2 handledare vid fler än 12 anmälda.


Utförare och handledare

Ansvariga utförare för Göteborgsregionens program i Tillitsbaserat Ledarskap är YesP. Handledare är Lisa Arnborg, Fredrik Wahlberg, Cecilia Alwin och Juan-Pablo Ortiz. Samtliga handledare har lång erfarenhet inom organisationsutveckling med fokus på tillit, arbetsglädje och prestation. I sitt arbete har de mött tusentals ledare och medarbetare i olika utvecklingsprogram.


Mer information

Utbildningen äger rum den 17 januari, 7 februari samt den 28 februari 2020.

Senast uppdaterad: 2019-10-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund