Fullfölja studier GR

Syftet med projektet Fullfölja studier GR (FSGR) är att skapa förutsättningar för gymnasieskolor att motverka studieavbrott genom individanpassade insatser. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Lokala delprojekt
FSGR riktar sig till gymnasieskolor i Göteborgsregionen, med fokus på fristående skolor. Medverkande skolor startar lokala delprojekt utifrån en analys av skolans nuläge och elevernas behov. Arbetet sker med hjälp av vetenskapligt förankrade och beprövade metoder och med processtöd från GR Utbildning.

Mötesplatser och samverkan
Utöver de lokala delprojekten kommer även mötesplatser att skapas där unga i riskzon för studieavbrott kan träffa arbetslivsrepresentanter och få motivation, kontakter och förebilder.

FSGR Case
Inom ramen för projektet kommer olika fallbeskrivningar/elevcase att arbetas fram. Fallbeskrivningarna kommer ligga till grund för ett workshopsmaterial som tydliggör vilka resurser och insatser som finns att tillgå. Detta möter ett behov skolorna själva uttryckt om att de behöver få ett tydligare grepp om vilka aktörer de kan vända sig till i arbetet med elever som befinner sig i riskzon att avbryta sina studier.

Dessa skolor deltar i projektet:

  • NTI Mediegymnasiet
  • Framtidsgymnasiet
  • LBS Kreativa
  • NTI Gymnasiet Kronhus
  • Plusgymnasiet
  • Lärlingsgymnasiet i Ale
  • Burgårdens Gymnasium

 Nyheter om projektet

Kontaktpersoner på GR:
Lisa Sipari 
John Nelander

 

Europeiska socialfonden

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund