HälsoGReppet har lyft upp psykosocial arbetsmiljö på agendan

Nu avslutas GR:s ESF-finansierade projekt HälsoGReppet. Projektet, som har pågått sedan 2017, har fått många positiva effekter, bland annat att den psykosociala arbetsmiljön har satts på agendan och att aktiviteter i projektet har blivit en del av det ordinarie arbetet i kommunerna. Projektet har även tagit fram en modell för analys av personalhälsa och en guide till lokal samverkan i rehabiliteringsprocessen.

Hälsogreppets övergripande målsättning var att ”stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa på kvinnodominerande arbetsplatser”. Tolv av Göteborgsregionens kommuner har deltagit och projektet har bestått av fyra delar, eller spår:

  1. Utveckla en modell för att stärka analysen av personalhälsa i arbetsmiljöarbetet
  2. Stärka samverkan kring rehabiliteringsprocessen
  3. Öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsan
  4. Ökad medvetenhet och kunskap bland medarbetare och chefer kring den egna hälsan och framgångsrika insatser på arbetsmiljöområdet

Aktiviteter både regionalt och lokalt

Spår 1 och 2 har drivits på regional nivå av arbetsgrupper med representanter från kommunerna. Arbetet har resulterat i en modell för analys av personalhälsa, respektive en guide för samverkan i rehabiliteringsprocessen (läs mer om dessa nedan).
Arbetet i spår 3 och 4 har omfattat kompetensutvecklingsinsatser, både regionalt och lokalt i kommunerna, i form av utbildningar, seminarier, konferenser med mera. Exempel på regionala aktiviteter är kursen Medskapande mötesledning för chefer, konferensen Mötesplats Hälsa, regional workshop kring personalhälsa i förskolan, deltagande på konferensen Hjärnhälsa samt utbildning i Motiverande samtal (MI). (Läs mer om lokala aktiviteter under rubriken Lokala exempel nedan)

Anknutit till redan befintliga mål

Hälsogreppet har nått totalt 1 686 chefer och medarbetare i kommunerna. Projektet har drivits av en projektledningsgrupp på Göteborgsregionen, men det är de lokala projektledarna i kommunerna som har arrangerat större delen av aktiviteterna i projektet.
– När vi gjorde ansökan till ESF poängterade vi att de lokala projekten gärna skulle anknyta till befintliga mål i verksamheten. Genom att satsa på sådant som ligger nära befintlig verksamhet, men där det behövs mer tid och resurser, blir sannolikheten större att projektet ger positiva effekter även efter projektslut, säger Hälsogreppets projektledare Christina Bouweng Andersson.

Organisatoriska förutsättningar i fokus – inte individerna

Fokus i Hälsogreppet har varit verksamheter i kommunerna där huvuddelen av personalen består av kvinnor, eftersom det är dessa verksamheter som har högst sjukfrånvaro. Aktuell forskning pekar på att de organisatoriska förutsättningarna har mycket stor betydelse för psykisk (o)hälsa på arbetsplatsen. Därför har fokus varit att sprida kunskap om risk- och friskfaktorer på organisations- och ledningsnivå, istället för att skuldbelägga kvinnor som grupp utifrån deras högre sjukfrånvaro.

Lokala exempel på vad som har gjorts

Det mesta i projektet har som sagt skett lokalt i kommunerna. Nästan alla kommuner har utgått från spår 3, det vill säga att kompetensutveckla ledarskapet. De lokala projekten har handlat om exempelvis utvecklande, hälsofrämjande eller coachande ledarskap, styrkebaserad organisationsutveckling, hälsosam schemaläggning, grupputveckling och medarbetarstöd.

Projektutvärderaren Ramboll skriver i slututvärderingen: ”Ramboll bedömer att målet att öka chefers medvetenhet om ledarskapets betydelse för hälsa är uppfyllt då de lokala projekten har lyckats väl med att kompetensutveckla cheferna. Däremot skiljer det sig mellan kommunerna hur långt de har kommit i att implementera kunskapen i respektive verksamhet.”

Hälsogreppets projektledare Christina Bouweng Andersson är nöjd med projektets resultat.
– Vi upplever sammantaget att Hälsogreppet har varit ett framgångsrikt projekt, framför allt när det gäller att tydligare få upp frågan om organisatoriska förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö på kommunernas agenda, säger hon.

Några exempel på positiva effekter av Hälsogreppet:

  • Tre kommuner väljer att skapa en ny tjänst med fokus på arbetsmiljö/hälsa/bemanning (Partille, Alingsås, Stenungsund)
  • Nya metoder för grupputveckling (GDQ) kommer att fortgå (Härryda)
  • De verktyg som cheferna fått genom utbildning och coachning används nu i det ordinarie arbetet (Kungälv)
  • Utbildningsinsatserna med mellanliggande workshoppar är implementerade i ordinarie verksamhet (Mölndal)
  • Förändring i organisationen med färre antal medarbetare per chef till följd av insikter genom kompetensutveckling om ledarskapets betydelse för hälsa (Kungsbacka)
  • I Lerum har deltagande medarbetare upplevt en ökad kunskap och att de fått verktyg för att hitta balans och välmående i vardagen.

Se filmer om kommunernas lokala projekt

Verktyg från Hälsogreppet

Modell för att stärka analysen av personalhälsa i arbetsmiljöarbetet: Analysmodellen kan användas som underlag för chefer, HR-funktioner och skyddsombud som i dialog med medarbetarna ska undersöka och stärka arbetsmiljön. Läs mer och ladda ner Modell för att stärka analysen av personalhälsa i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Guide för samverkan i rehabiliteringsprocessen: Målet i denna del av projektet har varit att förbättra och utveckla samverkan mellan Försäkringskassan, kommunerna och primärvården, det vill säga de centrala aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen när en arbetstagare blir sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Läs mer och ladda ner guiden Kom igång med lokal samverkan


Kontaktperson på GR: Björn Wallermark och Malin Isaksson

Senast uppdaterad: 2020-02-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund