GR stöttar kommunerna i omställningen till en nära vård

Nära vård innebär en stor omställning för kommunerna och GR:s roll är att på olika sätt stötta i detta arbete. Här kan du läsa om en del av de saker vi kommer att bistå kommunerna med.

Nära vård innebär att den vård som invånaren behöver ofta, ska finnas nära och anpassas efter invånarnas behov. Att vården ska finnas nära kan, men behöver inte, betyda geografiskt nära. Det kan också handla om exempelvis hög kontinuitet eller kontakt genom digitala vårdtjänster. Målet är att skapa en vård med ökad trygghet, kvalitet, kontinuitet och effektivitet.
(Källa: Västra Götalandsregionen)


Vårdens medarbetare

Socialcheferna i Göteborgsregionen har gett GR ett uppdrag som går under benämningen Vårdens medarbetare och det kommer att genomföras i form av tre delprojekt:

  • Nära vård för vårdens medarbetare, där vi kommer att anordna seminarier, lokala workshoppar och dialogmöten med syfte att stärka GR-kommunernas gemensamma bild av Nära vård och de processer som påverkar och påverkas av denna omställning.
  • En digital kompetensutvecklingsplattform.
  • FoU-arbeten kopplade till Vårdens medarbetare och omställningen till en nära vård.


Hur påverkas kommunerna?

Det finns ett stort behov av att synliggöra hur kommunerna påverkas av omställningen till en mer nära vård. Flera kommuner har påpekat att kommunernas roll och ansvar inte avspeglas tillräckligt i nationella initiativ på området.

GR:s styrgrupp för social välfärd har särskilt efterlyst att kostnadsutvecklingen för den kommunala hälso- och sjukvården följs men också pekat på behovet av att uppmärksamma personal- och kompetensförsörjning samt anhöriginsatser kopplat till omställningen mot en mer nära vård.

För att få mer kunskap om omställningen till en nära vård kommer FoU i Väst att genomföra tre delstudier under 2020:

  • En simuleringsstudie där de ekonomiska effekterna av införandet av vissa Nära vårdinsatser för kommunerna undersöks.
  • Genom att följa ett antal enskilda patienters vårdkontakter ta reda på hur nära vård fungerar i praktiken och hur denna vård förhåller sig till lokala och regionala överenskommelser, till exempel hälso- och sjukvårdsavtalet.
  • Ta fram en modell för uppföljning av hälso- och sjukvården i GR-kommunerna som möjliggör jämförelser såväl över tid som mellan kommuner. Idag saknas många gånger nationella data för att kunna följa upp och analysera den kommunala hälso- och sjukvårdens omfattning, förändring, kvalitet och effektivitet.


Det arbete som GR gör inom det här området finansieras dels av statliga kompetensutvecklingsmedel, dels av Västra Götalandsregionen.


Kontaktpersoner på GR: Anna Haglund, Theresa Larsen och Maria Ljung

Senast uppdaterad: 2020-02-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund