Du är här:


Kvalitetsarbete och uppföljningar

GRvux samordnar uppföljningar av regionalt samordnade vuxenutbildningar för att se vilka effekter dessa får för eleverna.


Rapport: Elevuppföljning yrkesvux

I den rapport som togs fram 2019 kan man utläsa att fler än åtta av tio elever i Göteborgsregionen är i sysselsättning ett halvår efter avslutad yrkesutbildning för vuxna. Störst effekt har yrkesvuxutbildningarna med språkstöd. Läs mer häröppnas i nytt fönster. I den senaste rapporten kvarstår de goda resultaten och tre av fyra svarande anger att de skulle rekommendera utbildningen de läst.


Historik

SAM 3.0 – ett system för gemensamma insikter

SAM 3.0 var ett projekt som leddes av Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad (Arbvux) och Göteborgsregionen (GR) med Skolverket som en aktiv följare. Projektet syftade till att kartlägga möjligheten till ett sammanhållet uppföljningssytem med eleven i centrum och att identifiera grunderna för en god resultatkultur.

Projekttiden var mellan september 2014 och juni 2016.

Samarbete med Malmö och Stockholms stad

Ett samarbete med Malmö och Stockholm stad kring uppföljning av effekterna av yrkesutbildningar för vuxna, startade under 2016 och har hittills resulterat i en rapport. Samarbetet pågick även under 2017 och 2018.


Kontaktperson på GR:
 Marie Egerstad

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund