Prao i Göteborgsregionen

Sedan 1 juli 2018 är praktisk arbetslivsorientering, i dagligt tal prao, obligatoriskt i två veckor under åk 8 och/eller 9. Vad innebär detta för skolor, elever och företag? Vilka fördelar finns med prao och vilka verktyg och stöd kring prao erbjuder Göteborgsregionen?

På den här sidan går vi igenom vad prao innebär. Skrolla till faktarutan längst ner på sidan för att se Göteborgsregionens verktyg för praktiksamordning och planering.

Syftet med prao är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv, där prao är ett verktyg för skolorna i arbetet med studie- och yrkesvägledning. Genom prao får eleverna ökad möjlighet att göra ett välgrundat studie- och yrkesval, samtidigt som praoföretagen bidrar till att sprida kunskap om arbetslivet och till arbetet med framtidens kompetensförsörjning.

Obligatorisk prao – vad gäller?

Den 1 juli 2018 infördes obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao). Detta innebär att:

 • Huvudman för grundskola eller specialskola ska ansvara för att anskaffa praktikplats för eleverna.
 • Prao ska anordnas under sammanlagt minst tio dagar, men det finns inget som hindrar att praon omfattar fler dagar.
 • Obligatorisk prao gäller för alla elever i grundskolan från och med årskurs 8 och i specialskolan från och med årskurs 9 för de elever som läser enligt specialskolans kursplaner.
 • Prao ska genomföras som tidigast i årskurs 8, men kan förläggas när som helst under årskurs 8 och 9.
 • Praktiktiden kan anordnas som en sammanhängande period eller spridas ut över två läsår. Det är huvudmannen som beslutar om de 10 dagarna ska fördelas mellan årskurs 8 och 9 eller om de ska läggas under endast en av dessa årskurser.
 • Prao ska i första hand ske på en arbetsplats och i andra hand genom att eleven deltar i undervisningen på ett yrkesprogram i gymnasieskolan.

Prao rustar eleverna inför kommande studie- och yrkesval

En faktor som spelar in i elevens utbildningsval handlar om vad eleven tror sig vilja arbeta med i framtiden. Här spelar kunskap om yrkeslivet och arbetsmarknaden en viktig roll, vilket eleven får en inblick i genom prao.

Under sin praotid får eleverna möjlighet att göra något som ”känns på riktigt”, vilket i sin tur kan föra med sig nya tankar och funderingar om vilket område de vill arbeta inom i framtiden. När praktiken sker i grundskolan kan eleven koppla samman dessa tankar med gymnasievalet såväl som framtida yrkesval.

En vinst med prao är därför att eleverna ges möjlighet att göra ett mer välgrundat studie- och yrkesval. Dessutom kan studiemotivationen öka när de får förståelse för varför de går i skolan och vad skolgången kan leda till.

Vad innebär prao för företag?

De som går i skolan idag är framtidens arbetskraft. Genom att erbjuda prao till elever får företag och organisationer en fantastisk möjlighet att vara med och förbereda eleverna inför framtiden, men även att förbereda sig för de behov som arbetstagarna kommer ha i framtiden.

Att vara prao-företag är en möjlighet att stärka det egna varumärket och att bygga upp sitt varumärke långsiktigt – inte bara genom att marknadsföra sitt varumärke till framtidens arbetskraft utan även genom att inspireras av eleverna.

Genom att visa eleverna vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden inför deras studie- och yrkesval har den som erbjuder prao till elever även en möjlighet att arbeta för framtidens kompetensförsörjning.

 • praktikplatsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan företag som är intresserade av att ta emot praoelev anmäla sitt intresse.

Vad innebär den obligatoriska praon för skolan?

Anskaffning av praktikplats

Det är huvudmannen (kommunen om det är en kommunal skola eller skolans styrelse om det är en fristående skola) som ansvarar för att ta fram praoplats för eleverna. Det är även huvudmannens uppgift att säkerställa att arbetsplatsen har en miljö som uppfyller gällande krav.

 • I Göteborgsregionen finns det digitala verktyget praktikplatsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för praktiksamordning.

Förbered eleven: prao ska vara en integrerad del av undervisningen

För att eleven ska kunna tillgodogöra sig sina erfarenheter under sin praktiktid är det viktigt att de har ett syfte och mål med sin praktik. Eleven behöver vara väl förberedd inför sin prao, och det är därför viktigt att prao följs upp och integreras i undervisningen. Det är skolans rektor som ansvarar för att ge personalen förutsättningar för detta.

Skolan ska säkerställa att eleven vid avslutad grundskola kan göra väl underbyggda val inför kommande studier och arbetsliv. Läraren bör därför koppla prao till sin undervisning för att därigenom ta tillvara på de lärdomar, erfarenheter och kompetenser som prao ger. Därför är det en fördel att forma undervisningsmaterial på så sätt att prao blir en naturlig del av undervisningen.

Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren kan läraren planera för att prao blir en meningsfull aktivitet, som bidrar till att eleverna ges förutsättningar att göra väl underbyggda val av fortsatta studier och yrkesinriktning.

 • På metodbanken i det digitala verktyget syvonline.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns flera övningar och metoder att använda vid planeringen. Här finns bland mycket annat den digitala lärarhandledningen "Yrken och utbildning" som nås härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Artiklar om prao

 

Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

 

Göteborgsregionens stöd vid prao

Göteborgsregionen (GR) erbjuder processtöd, insatser, digitala verktyg och metodmaterial för att utveckla och stötta arbetet med prao – både för skolor och företag.
Nedan listas flera av de stöd vi erbjuder, men vi kan även hjälpa till med skräddarsydda upplägg för företag, branscher och skolor. Kontakta oss gärna om du vill ha stöttning!

 • praktikplatsen.selänk till annan webbplats är ett verktyg för praktiksamordning för elever, studenter, utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser. Genom verktyget samordnas och matchas årligen omkring 12 000 praktikplatser. Här kan skolor samla sin praktik, kontakter och aktiviteter och eleverna kan själva söka sina platser.

 • Syvonlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Syvonlines två huvudfunktioner är omvärldsbevakning och spridning av metoder genom metodbanken.

  I omvärldsbevakningen samlas nyheter, forskning och information om kurser, utbildningar och relevanta material kopplade till området.

  I metodbanken hittar du övningar och metoder att använda både i undervisningssituationer och i vägledningssamtal. Besök plattformen på www.syvonline.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I metodbanken finns bland mycket annat den digitala lärarhandledningen ”Yrken och utbildning” som innehåller ett helt moment kopplat till prao. Lärarhandledningen nås härlänk till annan webbplats.

 • Samordningar och metodmaterial för temapraktik
  Våra tematiserade praktikpaket utmanar det traditionella sättet att arbeta med praktik och knyter an till ett aktuellt samhälls- eller skoltema som blir fokus under elevens praktikperiod.
  Läs mer om temapraktik häröppnas i nytt fönster.

 • Framtidsrustad region – processtöd till grundskolor
  Genom projektet Framtidsrustad Region erbjuder GR skräddarsydda processtöd till grundskolor som behöver utveckla prao och integrera den i undervisningen i samverkan mellan rektor, lärare och studie och yrkesvägledare. Syftet är att kvalitetssäkra praoprocessen till följd av att prao åter blir obligatorisk inom grundskolan.

  Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och möjlighet till handledning och processtöd kommer kostnadsfritt att erbjudas ett begränsat antal skolor Göteborgsregionen.
  Läs mer om projektet här.

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund