Eleverna vinner på att lärarna lär av och med varandra

Alla pratar om kollegialt lärande och hur viktigt det är för att driva ett fungerande utvecklingsarbete på skolan. Men vad innebär det i praktiken och hur ska man göra för att få till ett fungerande arbete? Malin Johansson, projektledare för skolutveckling vid Göteborgsregionen (GR) och tidigare lärare, förklarar vad som är viktigast att tänka på.

–Om vi vill att eleverna ska nå en ökad måluppfyllelse måste vi tillsammans fundera på hur vi kan arbeta med undervisning kopplat till lärandet och utifrån de behov som finns på skolan. Denna kunskap behöver vi sedan utgå från när vi planerar undervisningen. Forskning visar att om vi gör det i grupp och utgår från de utvecklingsområden som finns på skolan så ger det ofta goda resultat.

Malin under workshop

Malin Johansson, projektledare för skolutveckling vid Göteborgsregionen (GR), delar med sig av tips kring kollegialt lärande.

Reflektera, planera och testa tillsammans

En forskare som skrivit mycket om detta är Helen Timperley. Hennes arbete går enkelt uttryckt ut på att pedagogerna, utifrån elevernas behov, reflekterar och planerar tillsammans för att sedan testa i sin egen undervisning. Därefter reflekterar man igen och planerar för att sedan pröva på nytt. Och så fortsätter det. Malin menar att det viktigaste för att få igång ett fungerande kollegialt arbete på skolan är systematisering och att utgå från skolans och elevernas behov.

–Många lärare sitter på mycket tyst kunskap som vi behöver dela med oss av till varandra och tillsammans få reflektera kring, exempelvis vad, hur och varför vi gör som vi gör? Vad leder till effekt och varför? När vi skickar iväg enskilda medarbetare på utbildning eller tar in externa föreläsare som inspirerar under en studiedag uteblir ofta den gemensamma diskussionen och kunskapen stannar hos en enskild pedagog, det kollegiala långsiktiga lärandet uteblir. Bygg upp långsiktiga och hållbara strukturer för utvecklingsarbetet som fungerar för verksamheten och som leder till ett ökat lärande för eleverna.

Skapa strukturer som håller

Malin och hennes kollegor har fungerat som processtöd för många skolor och förskolor i Göteborgsregionen i deras arbete med att utveckla det kollegiala lärandet under en längre tid, både när det gäller hela skolors utvecklingsarbete och för enskilda arbetslag. Det har resulterat i att skolorna har lyckats skapa strukturer som fungerar långsiktigt och som utgår från en vetenskaplig grund.

–Oftast är det tiden som saknas i skolorna och då kan det vara bra att ha en processledare med opartiska ögon som ser till att allt byggs upp på ett bra sätt från start för att sedan lämna över arbetet successivt till personalen själva när strukturerna sitter. Utvecklingsarbete tar tid, men gör man det systematiskt och strukturerat från början behöver det inte ta mer tid än vad skolan redan ska ha planerat för.

Sju tips för att komma igång med det kollegiala lärandet

1. Utgå från skolans behov

2. Avsätt tid till utvecklingsarbete! (Eller använd tiden rätt)

3. Se till att hela kollegiet deltar

4. Systematisera och skapa hållbara strukturer

5. Se till att rektorn är med!

6. Gör det till en del av det systematiska kvalitetsarbetet

7. Överväg att ta in extern processledning vid uppstart


Kontaktperson på GR: Malin Johansson

Senast uppdaterad: 2020-06-09 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund