Årets resultat av Elevenkäten finns nu tillgängligt

Årets resultat av den regiongemensamma elevenkäten är nu färdigt. Under februari-mars 2020 deltog cirka 18500 elever på ungefär 420 skolor i den regiongemensamma elevenkäten.

Resultat

I grundskolans åk 2 anser 91% av eleverna att de har kompisar att vara med i skolan och att lärarna är snälla mot dem. Nio av tio elever i åk 2 tycker också att det är roligt att lära sig nya saker i skolan. Högst svarsfrekvens i årets undersökning hade Lilla Edets årskurs 2 med 93% svarande.

I åk 5 och 9, samt i gymnasiets år 2 anser sig nästan nio av tio elever kunna nå kunskapskraven i skolan om de försöker.

En del av kvalitetsarbetet

Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts i Göteborgsregionens samtliga 13 medlemskommuner sedan år 2011. Arbetet är väl förankrat och högt prioriterat i medlemskommunerna. Den regiongemensamma enkäten åskådliggör nyttan av och kraften med regional samverkan.

Urvalet

Alla elever i grundskolans åk 2 i regionens 13 kommuner fick del av enkäten. Flertalet kommuner hade även gjort beställningar till sina elever i åk 5 och 9 i grundskolan, samt till år 2 inom gymnasieskolan. Svarsinsamlingen har skett under lektionstid, genom en webbenkät. För att säkra respondenternas anonymitet redovisas inga frågor där antalet svarande är färre än sju.

Årets svarsfrekvens kan ha påverkats av lägre närvaro på skolorna i samband med Covid-19. Under sista insamlingsveckan stängde gymnasieskolorna och övergick till distansundervisning.

Resultatrapporter

Resultatet av undersökningen redovisas per årskurs och skola, kommun, samt regional nivå. Det regionala resultatet per årskurs samt kommunala resultat per årskurs kommer att finnas tillgängligt på www.goteborgsregionen.se/u3 Spridning av övrigt resultat ansvarar respektive kommun för på egen hand.

Kontakt: Frida Holmgren, samordnare Regiongemensamma enkäter 


Senast uppdaterad: 2020-04-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund