GR samverkar med Göteborgs Stad i en satsning för att stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv

Under 2019 ansvarar Göteborgsregionen (GR) för projekt- och processledning i Framtidsrustad skola, en satsning där Grundskoleförvaltningen i Göteborg Stad tar ett samlat grepp kring arbetet med samverkan mellan skola arbetsliv.

Framtidsrustad skola är en unik samverkan mellan Grundskoleförvaltningen i Göteborg Stad, Vägledningscentrum och Göteborgsregionen (GR).

Satsningen syftar till att utveckla det livslånga lärandet för eleverna i Göteborg Stads grundskola, genom verklighetsnära undervisning där kopplingen mellan skola och arbetsliv är tydlig.

  • – Fördelarna med en koppling till arbetslivet är många. Bland annat utvecklas elevernas förmåga att fatta välgrundade beslut om sin framtid. Dessutom sätts elevernas kunskap i ett sammanhang. De kan se att de ämnen de läser i skolan kommer behövas i arbetslivet, vilket i sin tur kan ge en känsla av meningsfullhet och höja motivationen, säger Madelene Schöldberg, projektledare på GR.

Målet med satsningen är just det; att öka motivationen hos eleverna, att bidra till en ökad måluppfyllelse och att rusta elevernas förmåga att genomföra väl underbyggda studie- och yrkesval – både på kort och lång sikt. Dessutom ska arbetet stödja och stärka samarbetet skola arbetsliv som en del i skolornas systematiska kvalitetsarbete

Kartläggning och utvecklingsarbete på pilotskolor

Som ett första led i satsningen pågår just nu en kartläggning över nuläget på skolorna i Göteborgs Stad, där bland annat förvaltningsledning, utbildningschefer, arbetsliv, rektorer, lärare och elever intervjuas. Kartläggningen ska ge en bild av hur arbetet med samverkan mellan skola och arbetsliv ser ut, vilka behov som finns, hur arbetet behöver stöttas och vilka goda exempel som finns på samverkan.

Dessutom kommer ett flertal pilotskolor i Göteborg Stad (åk F-9) till hösten 2019 påbörja ett utvecklingsarbete som ska pågå under läsåret 2019/2020, där de utvecklar sin skola-arbetslivsamverkan. Arbetet kommer ske utifrån skolornas behov och resultatet i kartläggningen, med processtöd från GR.

Genom utvecklingsarbetet kommer sedan en samverkansmodell tas fram, som kan användas på fler skolor.


Är din skola intresserad av att vara pilotskola?

Utvecklingsarbetet pågår under läsåret 2019/2020 på kommunala skolor åk F-9 i Göteborgs Stad. Arbetet ska bidra till att skapa ett långsiktigt, systematiskt och kvalitetssäkert arbete kring er skolas visa studie- och yrkesvägledning, utifrån era behov och förutsättnignar.

Processtödet bygger på det kollegiala lärandet, där personalen utifrån beprövade metoder och erfarenheter utvecklar sin egen undervisning genom att analysera, testa, utvärdera och förändra. Under läsåret kommer det anordnas fem träffar som leds av en processledare från GR. Kollegiet deltar tillsammans och ni kommer kartlägga behov, utvärdera, analysera och utvecklas. Till varje träff ingår ett material att utgå från.

För mer info: Kontakta Madelene Schöldberg

 

Om samarbetet i projektet:

Grundskoleförvaltningen i Göteborg Stad genomför utvecklingsinsatsen i samverkan med Göteborgsregionen (GR) och Vägledningscentrum. GR står för projekt- och processledning.

Dessutom finns en strategisk utvecklingsgrupp med koppling till sakområdet och utvecklingsarbetet, som består av chefer från Förvaltning, GR och Vägledningscentrum, samt verksamhetsutvecklare och rektorer. Den strategiska utvecklingsgruppen fungerar som ett stöd till projektet genom att bidra med kunskap och vägledning vid avgörande moment i projektet.

Klicka här för att läsa mer om projektet

Senast uppdaterad: 2019-08-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund