Vilka möjligheter och utmaningar ser kommunerna i omställningen till nära vård?

Nu är slutrapporten klar från det första delprojektet i Vårdens medarbetare. Rapporten sammanfattar resultatet av workshoppar där representanter från kommunerna har diskuterat möjligheter, hinder och behov av stöd i omställningen till nära vård.

Delprojekt 1 i Vårdens medarbetare handlade om att skapa en mer samstämmig bild av vad omställningen mot nära vård innebär i kommunerna och hur vi behöver rusta oss i detta arbete. Under hösten 2020 har vi hållit workshoppar och resultatet av dessa har nu sammanställts i rapporten Omställningen till nära vård – ur GR-kommunernas perspektiv.

Rapporten ger en bild av hur kommunerna ser på omställningen, och kan ge vägledning i det fortsatta arbetet, dels lokalt i kommunerna men också tillsammans med stöd av GR.

Sex fokusområden med anknytning till nära vård

Rapporten tar upp de sex fokusområden som har diskuterats i workshopparna:

  • Egenvård
  • Personcentrering
  • Digitalisering
  • Hälsofrämjande och förebyggande
  • Kompetensutveckling
  • Samverkan.

Exempel på slutsatser i rapporten

Personcentrering: Workshopdeltagarna nämner många förslag på hur verksamheten kan bli mer personcentrerad men att det krävs ökad kunskap hos alla om vad personcentrering är och en tydlig vilja hos ledning och chefer att förändra. Ett steg i att öka personcentreringen kan vara att enas om en gemensam definition, eller klargöra begreppet.

Digitalisering: Många kommuner efterlyser stöd kring den digitala tekniken. Det kan handla om stöd i form av kompetenshöjning, verksamhetsstöd, teknisk support och tydliga strategiska planer och beslut.

Hälsofrämjande och förebyggande: De flesta deltagare ansåg att kommunerna bör arbeta mer proaktivt och förebyggande än idag men man är osäker på hur det kan göras och om det fungerar utan utökade resurser. Några förslag som nämns är att rehabpersonal bör kopplas in i ett tidigare skede, att baspersonalen får mer kunskap om vardagsrehabilitering och att man tydliggör den legitimerade personalens uppdrag gällande hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Kompetensutveckling: I alla workshoppar kom behovet av ökad kompetens upp. Man nämner å ena sidan att ”vi har god kompetens, men denna måste nyttjas bättre än idag”. Å andra sidan nämns att baspersononalens kompetens behöver höjas generellt samtidigt som man satsar på fler spetsutbildade, både legitimerad personal och undersköterskor. Även fungerande teamsamverkan nämns som en nyckel till att använda kompetensen rätt.

Läs rapporten Omställningen till nära vård ur GR-kommunernas perspektivPDF

Läs mer om nära vård och Vårdens medarbetare

Följ projektet Vårdens medarbetare på vår projektsida


Kontaktperson på GR: Anna Haglund och Lena Mogren

Senast uppdaterad: 2021-02-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund