FoU i Väst ska inventera insatser för personer med samsjuklighet

FoU i Väst ska tillsammans med andra FoU-miljöer och Västra Götalandsregionen inventera insatser för personer med samsjuklighet. Bakgrunden är att det finns ett behov av att skapa en tydligare bild av vilka insatser denna målgrupp får.

Begreppet samsjuklighet används när en person har flera sjukdomar. I det här sammanhanget avses personer som samtidigt har beroende och psykisk ohälsa. Personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa, och likaså har personer med psykisk ohälsa en ökad risk för beroende.

FoU i Väst har fått i uppdrag av VästKom och Västra Götalandsregionen att göra en inventering av insatser som riktas till personer med samsjuklighet i Västra Götaland. Med inventering menas att beskriva insatserna utifrån ett antal frågor.

Behov av tydligare bild

Bakgrunden till uppdraget är att det finns ett behov av att skapa en tydligare bild av vilka vård- och stödinsatser som erbjuds personer med samsjuklighet och hur dessa genomförs i kommuner och regionen i Västra Götaland. God samverkan mellan kommun och region är nödvändigt för att tillgodose sammansatta behov hos personer med samsjuklighet. Kravet på god samverkan stöds av både lagstiftningen och den regionala överenskommelse från 2017 om samverkan mellan kommuner och regionen kring personer med psykisk ohälsa.

Inventeringen kommer att belysa på vilken grund olika insatser ges, vilka resultat och effekter som finns beskrivna om dessa insatser, om det råder brist på insatser och om det finns skillnader mellan olika delar av länet i vilka insatser som erbjuds. Metoder som kan komma att användas i inventeringen är workshoppar, intervjuer, enkäter och läsning av skriftliga dokument, webbsidor med mera.

FoU i Västs forskare Lisbeth Lindahl och Jenny Rangmar kommer att vara ansvariga för projektet, som genomförs i samverkan med övriga kommunala FoU-miljöer i länet och Västra Götalandsregionen samt i dialog med Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) på Göteborgs universitet.

Ska resultera i rekommendationer

Projektet pågår från augusti 2020 till juni 2021 och kommer att mynna ut i en skriftlig rapport med rekommendationer. Tanken är att inventeringen ska ligga till grund för utvecklingen av insatser för personer med samsjuklighet.


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl och Jenny Rangmar

Senast uppdaterad: 2020-09-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund