Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen

I ett nyligen avslutat projekt har nio kommuner arbetat på olika sätt för att förstärka stödet till nyanlända familjer och utveckla ett regionalt föräldrastöd.

Ett sätt att stärka stödet till nyanlända föräldrar är att stärka kompetensen hos personal som möter nyanlända föräldrar. Därför erbjöd det här projektet medarbetare främst inom den sociala barn- och ungdomsvården kompetensutveckling inom ett antal områden:

  • Länderkunskap
  • Tillit och bemötande med fokus på socialtjänsten
  • Att göra socialtjänsten tillgänglig och begriplig
  • Att arbeta med tolk.


Regionalt föräldrastöd och föräldrastödskursen Förälder i nytt land

Ett av målen med det här projektet var att utveckla ett regionalt föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar i Göteborgsregionen. Arbetet utgick ifrån den föräldrastödskurs som Integrationscentrum i Göteborgs stad erbjuder.

Inom ramen för projektet vidareutvecklades kursen och kursmaterialet översattes också till flera språk. Det skedde i en samskapande process mellan projektledare, kursledare och deltagare där olika delar av material och övningar testades i pågående kurser, utvärderades och reviderades.

Följeforskningen visar att kursdeltagarna var nöjda med kursen och kursmålen verkade till stora delar bli uppfyllda. Kursdeltagarna uppskattade att kursen gavs på deras eget språk och de var nöjda med kursens innehåll och format. De uppskattade också att andra verksamheter bjöds in till kursen, framför allt socialtjänsten. Detta ökade deltagarnas kunskaper om hur denna myndighet arbetar och minskade väsentligt deras rädsla för att socialtjänsten skulle omhänderta deras barn. Deltagarna tyckte också att de efter kursen fått en ökad förståelse för hur skolan fungerar och vilka förväntningar som finns på dem som föräldrar. De upplevde även att de blivit stärkta i föräldrarollen.

Kommunerna ser ett fortsatt stort behov av att kunna erbjuda föräldrastödskurser för nyanlända föräldrar. Följeforskningen visar att Förälder i nytt land är en insats som möter ett tydligt behov och ger goda resultat till en rimlig kostnad.


Information och material som togs fram i samband med projektet

Om projektet

Mellan september 2018 och maj 2020 drev Göteborgsregionen tillsammans med Göteborgs Stad projektet ”Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen”.

Projektet finansierades av Länsstyrelsen och följande kommuner medverkade: Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndals stad, Partille, Stenungsund och Öckerö.


Kontaktpersoner på GR: Patrick Gruczkun och Jeanette Olsson

Senast uppdaterad: 2020-09-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund