Västermodellen – ett enkelt sätt att öka barns delaktighet i socialtjänsten

FoU i Väst har följt införandet av den så kallade Västermodellen i Härryda, Mölndal och Partille. Modellens syfte är att öka barns delaktighet i socialtjänsten. Rapporten om införandet säger bland annat att Västermodellen på ett enkelt sätt kan öka barns delaktighet och att barn vill träffa sina socialsekreterare mer.

Barn har rätt att vara delaktiga i det sociala arbete som handlar om dem själva. Delaktighet är också en förutsättning för att socialtjänstens utredningar och insatser ska lyckas möta barnens behov. Den samlade bilden från tidigare studier och rapporter är att barn inte är delaktiga i tillräcklig utsträckning.

Som ett led i att öka barns delaktighet har flera nya arbetsmodeller tagits fram. Västermodellen baseras på den så kallade Västernorrlandsmodellen som togs fram 2012 för att öka barns delaktighet i socialtjänsten. Den övergripande ambitionen med Västermodellen är att hämta in barns röster om och upplevelser av sin kontakt med socialtjänsten, och synliggöra socialarbetarnas erfarenheter. Kunskapen som kommer fram ligger sedan till grund för utveckling av verksamheten.

Hösten 2017 påbörjades införandet av Västermodellen i Göteborgs stad, och några månader senare även i Härryda kommun, Mölndals stad och Partille kommun. FoU i Väst på GR har gett process- och analysstöd till kommunerna och i Göteborgs stad även bedrivit följeforskning. Göteborg har förlängt avtalet med FoU i Väst till juni 2021. Den rapport som nu finns handlar därför endast om arbetet i Härryda, Mölndal och Partille.

Positivt mottagande av modellen

Västermodellen har överlag fungerat väl och tagits emot positivt i kommunerna. Den upplevs som ett enkelt sätt att ta in barnens röster i verksamhetsutvecklingen och fungera som en bra start för arbetet med att öka barnens delaktighet.

Under införandet av modellen har intervjuer med barn genomförts och även seminarier där man analyserat intervjuerna och beslutat om förslag till förändringar i verksamheten.

Det var stort fokus i kommunerna på att öka informationen till barnen, och göra dem mer delaktiga i utredning och insatser. Det beskrevs också att en förutsättning är att det finns tillräckligt med tid för att skapa en god relation till barnen. Något som framkom var också att barnen upplever att socialsekreterarna är viktiga för dem och att de önskar träffa dem mer och på egen hand, vilket blev en ”boost” för de medverkande socialsekreterarna.

Kan stärka det lokala utvecklingsarbetet

Det som framkommer i intervjuerna med barnen stämmer överens med tidigare studier och rapporter. Skillnaden nu är att socialsekreterarna fått höra det direkt från de barn som finns i deras egna verksamheter. På så sätt kan Västermodellen bli en modell som stärker det lokala utvecklingsarbetet.

Läs rapporten Barns delaktighet i socialtjänsten - Rapport från införandet av Västermodellen i Härryda, Mölndal och PartillePDF

Rapport från införandet av Västermodellen i Göteborg kommer under 2021.

Läs mer om Västermodellen


Kontaktperson på GR: Jeanette Olsson

Senast uppdaterad: 2020-05-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund