Med motivation som metod

”Proffsigt”, ”smidigt” och ”flexibelt” är några omdömen GR får för sina MI-utbildningar när vi tillfrågar Ingrid Brännström, Lisa Ruuth och Monica Stenum från Göteborgs stad.

Kompetens- och verksamhetsutveckling är ett av de områden där GR har flest kontakter med politiker, chefer och medarbetare från medlemskommunerna. Att bedriva kompetensutveckling finns med som ett tydligt uppdrag i förbundsordningen och verksamheten har funnits med i någon form under hela GRs historia.

Ett område där GR erbjuder utbildningar är ”MI – Motiverande samtal”. MI (står för motivational interviewing) är en samtalsmetod som syftar till att stärka motivationen hos en person som vill uppnå någon typ av förändring. Förändringen kan handla om något som påverkar personens livssituation, det kan handla om beteenden eller kanske personens inställning till en uppgift. Kurserna fylls snabbt när nya kurstillfällen publiceras på GRs hemsida och några som brukar köpa platser till dessa kurser är socialförvaltningarna i Göteborgs stad. De erbjuder GRs MI-kurser till arbetsledande socialsekreterare – så kallade 1:e socialsekreterare. Det handlar om cirka 50 till 60 personer per år.

Syftet med att gå de här utbildningarna är inte bara att de arbetsledande socialsekreterarna och cheferna ska utvecklas i sin egen metodkunskap i mötet med klienter, utan att de också ska kunna använda metoderna för att coacha sina medarbetare.

Bild från en av GRs MI-utbildningar med föreläsaren Karolina Edler

Bild från en av GRs MI-utbildningar med föreläsaren Karolina Edler

Monica Stenum är 1:e socialsekreterare i mottagningsgruppen på Barn och familjeenheten i SDF Askim-Frölunda-Högsbo. Hon har själv gått grundkursen i MI för ett drygt år sedan och beskriver att det började med en del handläggare som kom över från andra stadsdelar hade utbildning i MI med sig.

– Då väcktes frågan om att också vi som arbetsledare behövde ha kunskap om den samtalsmetodiken för att kunna stötta våra handläggare kunskapsmässigt. Men vi använder oss ju också av MI-metodiken för att coacha personalen i våra grupper, även om vi inte är chefer, säger Monica Stenum.

Hon beskriver hur handläggarna ofta sitter i svåra samtal med de invånare som söker stöd och att de arbetar med motivation som metod. Även om mottagningsgruppens medarbetare träffar klienterna en kortare tid handlar det om att föra ett samtal som kan motivera dem att ta emot stöd.

– En del av samtalen är svåra och då är det ju bra om vi som arbetsledare kan resonera med handläggarna om vilken typ av samtal man kan ha.

Monica säger att utbildningarna känns proffsiga, väl förberedda och att hon upplever att GR är noggranna med tider, innehåll och uppföljning. En svårighet hon upplevde var dock att MI-utbildningen i viss mån förutsatte att man som deltagare skulle ha tid att göra läxor och läsa in sig på olika områden, men att verkligheten i vardagen kan göra att det utrymmet helt enkelt inte finns. Samtidigt säger hon att det inte är något utbildningen kan lastas för, utan att det kanske mer har att göra med arbetets ibland akuta karaktär.

Ger utbildningarna effekt?

Utbildningarna köps in via stadens så kallade Plattformar. Plattformarna inom Göteborgs stad är ett sätt att samordna delar av verksamheten för de tio socialförvaltningarna och social resurs. Det handlar om att skapa en gemensam kunskapsbas och på så sätt möjliggöra en stabil socialtjänst som ger lika förutsättningar för alla, oberoende av stadsdel. Utöver att de köper platser på MI-utbildningar handlar det ibland även om skräddarsydda uppdragsutbildningar från GR.

Lisa Ruuth, processledare vid Plattform försörjningsstöd och Ingrid Brännström, processledare vid Plattform myndighetsutövning funktionshinder, lyfter fram smidigheten som en viktig orsak att man anlitar GR.

– Att anlita GR fungerar väldigt smidigt. Det är annars väldigt många trådar att hålla i om man själv ska arrangera utbildningar. Exempelvis vem som ska gå, behov av specialkost, lokalbokning och mycket annat. GR tar hand om alla delar, säger Ingrid Brännström.

På frågan om de ser någon effekt av att skicka medarbetare på GRs MI-utbildningar svarar de att det förstås är svårt att veta vilken betydelse enskilda utbildningsinsatser har.

– Men det vi däremot kan säga är att utbildningsplatserna alltid blir fulltecknade. Stadens förste socialsekreterare vill ju gå, så de känner nog att de får med sig något användbart, säger Lisa Ruuth. Dessutom efterfrågades det en fördjupningsdag och det var ju något som kom från deltagarna själva, fortsätter hon.

Den stora fördelen som de upplever med att anlita GR är att det finns folk på GR som har bra kontaktnät, kunskap om duktiga föreläsare, kreativa upplägg och kan arrangera utifrån de behov som deras verksamheter har.

– Ur ett ekonomiskt perspektiv är det förstås billigare att göra det själva, men ibland har vi visst utrymme att ta hjälp och då är det väldigt skönt att man kan köpa hela paket med tjänster, säger Ingrid Brännström.

Hon säger också att om man ska lyfta fram något som kanske är mindre bra så är det ju förstås att det är en kostsam tjänst och att de i svåra ekonomiska tider kanske tvingas välja bort delar av paketet.

– Men samtidigt är det positivt att GR är flexibla och att vi på så sätt kan få ner priset genom att göra delar av arbetet själva, säger Lisa Ruuth.


Varje år arrangerar GR Kompetens- och verksamhetsutveckling runt 250 olika kurser och utbildningar för över 7000 deltagare. Det kan handla om allt från halvdagskurser och seminarier till projektutbildningar som sträcker sig över ett år. Utöver detta arrangeras ett antal större konferenser och mötesplatser som når ytterligare ett par tusen deltagare.

GR erbjuder fyra olika MI-utbildningar, en tredagars grundkurs, en fördjupningskurs, en om MI-baserad coaching i rollen som arbetsledare/metodstödjare samt MI-med inriktning mot personal i skola och hälso- och sjukvård.

Se en kort film om våra MI-kurser

Senast uppdaterad: 2020-03-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund